Sähköenergian mittaus

Tämä ohje sisältää Tampereen Sähköverkko Oy:n jakelualueella noudatettavat ohjeet ja käytännöt sähköenergian mittauksen toteutuksessa.

1. Sähköenergian mittaus  

2. Mittalaitteiden sijoittaminen rakennuksissa

3. Vaatimuksia mittalaitteita sisältäville keskuksille ja mittalaitteiden kytkemiselle

4. Suora mittaus pienjännitteellä

5. Epäsuora mittaus pienjännitteellä

mittari.JPG
 

1. Sähköenergian mittaus

 

Tämä ohje sisältää Tampereen Sähköverkko Oy:n (myöhemmin jakeluverkonhaltija) jakelualueella noudatettavat ohjeet ja käytännöt sähköenergian mittauksen toteutuksessa.

 

Jakeluverkonhaltija järjestää laskutuksen perusteena olevan mittauksen. Mittaus sisältää mittalaitteen sekä mittaustiedon siirron ja käsittelyn. Sähkön käyttäjä (sähköurakoitsija, keskusvalmistaja) hankkii ja asentaa mittaukseen tarvittavat mittamuuntajat, mittarialustat, riviliittimet, varokkeet ja johtimet.

 

Sähkönkäyttäjän laitteiston, johon mittaus asennetaan, tulee täyttää voimassa olevien keskus-, sähköenergianmittaus- ja mittamuuntajastandardien vaatimukset ellei näissä ohjeissa muuta todeta.
 
 

2. Mittalaitteiden sijoittaminen rakennuksissa

  

2.1. Sisäänpääsyn järjestäminen mittalaitetiloihin


Jakeluverkonhaltijan tulee päästä liittyjän tiloissa oleville mittalaitteille. Tämä toteutuu sijoittamalla mittalaitteet tekniseen tilaan tai ulkona olevaan pääkeskukseen.
 
Liittyjän tulee järjestää pääsy tekniseen tilaan avainputkijärjestelmän ja reittiavaimen avulla ohjeen ”Sisäänpääsyn järjestäminen kiinteistöön” mukaisesti.
 

2.2. Pääkeskuksen sijoittaminen muualle kuin tekniseen tilaan tai ulos

 
Enintään 3x63 A liittymän pääkeskuksen, johon tulee vain yksi mittalaite, voi sijoittaa myös muihin tiloihin vaikka esteetön pääsy ei toteutuisi. Tällöin pääsy tulee järjestää erikseen sovittaessa normaalina työaikana. Sähköverkkoon syöttävän tuotantolaitteen erotuskytkin on oltava aina verkkoyhtiön käytettävissä. Tämä on hyvä huomioida kun mietitään pääkeskuksen sijoituspaikkaa.
 

2.3. Kaukoluennan vaatimuksia

 
Kaikki uudet sähköenergian mittauslaitteet ovat kaukoluettavia. Mittalaitteilta on oltava yhteys matkaviestinverkkoihin. Kuuluvuuden varmistamiseksi yksittäiseltä mittalaitteelta tulee tehdä reittivaraus antennikaapelille mittalaitetilan ja ulkoseinän välille. Kun kyseessä on epäsuora mittaus tai useamman mittalaitteen keskus, tarvitaan reitti kahdelle kaapelille. Jos rakennuksessa on useampia mittalaitetiloja, tulee myös niiden välille varata reitti kahdelle kaapelille tai sopia reittivarauksista erikseen verkkoyhtiön kanssa. Kaapelireitti voi olla esim. muoviputki JM20 tai kaapelihylly. Antennikaapelin pienin taivutussäde on 60mm. Vastuu kaapelireittien järjestämisestä on liittyjällä.
 

3. Vaatimuksia mittalaitteita sisältäville keskuksille ja mittalaitteiden kytkemiselle

  

3.1 Mittaamaton sähkö

  
Pääsääntöisesti kaikki sähkö mitataan. Mittaamatta voidaan jättää hätä- tai varakäyttöön tarkoitetut sähkönkulutuskojeet, joita käytetään vain poikkeustilanteissa. Näitä ovat esimerkiksi savunpoisto- ja sprinklerilaitteistot. Kyseisten laitteistojen sähkökulutus mitataan jos niitä tai osaa niistä käytetään jatkuvaan tai ajoittain tapahtuvaan toimintaan.
 

3.1 Sinetöitävät keskuksen osat

  
Keskuksissa, koteloissa, jakorasioissa ja talovarokkeissa jne., joissa on mittaamatonta sähköä, on oltava mahdollisuus tilojen luotettavaan sinetöintiin.

Esimerkkinä sinetöitävistä laitteista ja keskusosista
  • kWh- mittareiden kannet
  • mittamuuntajien kotelot tai mittamuuntajien liittimet
  • mittausriviliittimien kotelot
  • mittausjännitevarokkeiden kotelo tai yhtenäinen kansi- liittymisjohdon liitinkotelo, päävarokekotelo ja pääkytkinkotelo
  • mittaamattomat vapaat lähdöt. Sinetöinti on voitava tehdä siten, että liitynnän pääsulakkeet ovat sähkönkäyttäjän vaihdettavissa.
  • Sinetöitävässä tilassa ei saa olla kuluttaja-asennuksia esimerkiksi PE- ja N-kiskojen yhdistystä ja suositellaan, ettei kyseisten tilojen läpi kuljeteta johtimia keskuksen muihin osiin.

3.2. Sinetöinti


Jouduttaessa purkamaan sinetöinti tulee siitä ilmoittaa yleistietolomakkeella tai puhelimitse (Tampereen Sähköverkko Oy, puh: 020 630 3600). Samalla voi tilata uudelleen sinetöinnin. Sinetöinti on maksuton.
 

3.3. Mittalaitteiden mittarialustat


Kaikille mittauksille riittää yksi M2-ristikko. Erikseen sovittaessa 1-vaiheisille (1x25A) pienkohteille sallitaan myös M1-ristikko.
  

3.4. Mittarialustojen numerointi

  
Mittarialustat ja ryhmätaulut on urakoitsijan toimesta varustettava samoilla osoitenumeroilla ennen mittarien asennusta. Juokseva numerointi monimittarikeskuksessa suositellaan aloitettavaksi vasemmasta yläkulmasta
riveittäin.
 
Mittariasennuksen yhteydessä tulemme varmistamaan, että mittari mittaa merkintöjen mukaista tilaa tai asuntoa.
  

3.5. Kuormanohjaus

 
Ohjattaessa sähkönkäyttäjän kulutuslaitteita laskutusmittarilla, sallitaan ainoastaan ohjauspiirin kytkentä mittarin koskettimiin. Kuorman ohjauksen vikaantuminen ei ole sähkönjakelun verkkopalveluehtojen mukainen
toimitusvirhe, eikä ohjauksen vikaantumisesta aiheutuneita kustannuksia korvata.
  

3.6. Riviliittimet epäsuorassa mittauksessa

  
Epäsuorassa mittauksessa on käytettävä ruuvikiristettäviä riviliittimiä. Liittimet on voitava katkaista ja katkaisukohdan molemmin puolin on oltava halkaisijaltaan 4 mm banaanipistukat. Katkaisun tulee tapahtua kytkentäkappaleen liikkuessa ylhäältä alas.
 
Riviliittimet asennetaan laskutusmittauksen yhteyteen sinetöitävään tilaan ja ne on asennettava siten, että katkaisusilta ei avattuna pääse itsestään tärinän tms. vaikutuksesta sulkeutumaan. Riviliittimien tulo- ja lähtöpuolelle on varattava työtilaa vähintään 5 cm.
 
Jännite- ja virtapiirit erotetaan toisistaan riviliittimiin sijoitettavalla erotuslevyllä. Ketjutukset kytketään riviliittimen tulevalle puolelle siten, että aukaisemalla liitin, yhteys mittarin ohjauslaitteeseen katkeaa.
Sähkönkäyttäjän laitteita ei sallita samassa mittauspiirissä laskutusmittareiden kanssa.
 

3.7. Mittausjohtimet epäsuorassa mittauksessa

 
Epäsuorassa mittauksessa käytetään jännite- ja virtajohtimina poikkipinnaltaan 2,5 mm2 johtimia ellei johtimien aiheuttama taakka, oikosulkukestoisuus tai johtimien jännitehäviö edellytä suurempaa poikkipintaa.Huom !  Maadoitusjohdin on suurjännitemittauksessa 4 mm2. Pienjännitteellä toisiopuolen maadoittamista ei suositella.
 
Mittajohtimien laji valitaan asennustilaa koskevien vaatimusten mukaan ja mikäli ne ovat alttiina oikosulkuvirtojen ja magneettikenttien vaikutukselle, tulee jännite- ja virtapiirien johtimet asentaa omiin erillisiin, metallisiin
suojaputkiin tai kouruihin.
  

4. Suora mittaus pienjännitteellä


Suoraa mittausta voidaan käyttää kun mitattavan piirin nimellisvirta on enintään 63A.
 

4.1. Mittalaitteen kytkentä

  
Mittalaite suositellaan kytkettäväksi pääsulakkeiden jälkeen ennen pääkytkintä, ettei pääkytkimen aukaiseminen katkaise virtaa kaukoluettavalta mittalaitteelta.
 

4.2. Ylijännitesuojien kytkentä


Mahdolliset ylijännitesuojat tulee asentaa pääsulakkeiden jälkeen.
 
 

5. Epäsuora mittaus pienjännitteellä

  
Epäsuoraa mittausta on käytettävä kun mitattavan piirin nimellisvirta on yli 63A. Mittaukseen liittyvät komponentit asennetaan pääsääntöisesti järjestyksessä etukoje - jännitesulakkeet - virtamuuntajat.
 

5.1 Mittauksen jännitesulakkeet

 
Mittauksen jännitesulakkeena käytetään 10A oikosulkusuojaa jonka katkaisukyvyn on oltava vähintään 20kA. Jännitesulakkeet kytketään mitattavan lähdön etukojeen jälkeen ennen virtamuuntajia.
 

5.2 Virtamuuntajat


Virtamuuntajien tarkkuusluokan tulee olla 0,2S. Virtamuuntajat tulee asentaa siten, että arvokilvet ovat luettavissa laitteiston ollessa käytössä. Virtamuuntajia kytkettäessä on huomioitava oikea tehon suunta.
 

5.2.1 Nimellistaakka

 
Virtamuuntajia tulee kuormittaa oikealla alueella, että ne toimivat oikein. Kuormitukset lasketaan taakkoina. Käyttötaakan tulee olla 0,25-1,00 kertaa virtamuuntajan nimellistaakan suuruinen. Käyttötaakka muodostuu mittarin ja
johdotuksen aiheuttamasta taakasta, joka on yleensä 1...2,5 VA.
 
 

Esimerkki virtamuuntajan taakan määrittämiseksi:

 

Laskentaan tarvittavat lähtötiedot:

  • Mittarin tehonkulutus virtapiirissä 0,125 VA (toisiovirta on 5 A)
  • Johtimen aiheuttama taakan lisäys. Johtimen taakka määräytyy johtimen ominaisresistanssin mukaan (Kupari poikkipinta 2,5 mm2 vastaa 0,18 VA/m). Pituudessa huomioitava meno- ja paluujohdin.
  • Liitokset n. 0,075 VA
  • Virtamuuntajan nimellistaakka (oletetaan 5 VA)

 

Käyttötaakka yhteensä: 0,125 VA + 0,18 VA/m x (3 + 3)m + 0,075 VA= 1,28 VA

Käyttötaakan ja virtamuuntajataakan suhde: 1,28 VA / 5 VA = 0,256 (sallittu 0,25-1,00)