Keskeiset sopimusehdot

Sähkön myyntisopimus

Keskeiset sopimusehdot

 

1. Siltä osin kuin tehtävässä myyntisopimuksessa ei ole muuta sovittu, sopimuksen mukaiseen sähköntoimitukseen sovelletaan Energiateollisuus ry:n suosittelemia sähkönmyyntiehtoja siinä muodossa kuin ne kulloinkin ovat voimassa.
 
2. Sopimus kattaa sähkön myynnin ja se on käyttöpaikkakohtainen.
 
3. Asiakkaalla on sopimuksen mukaisen sähköntoimituksen alkaessa voimassa oleva sähköverkkosopimus sen verkonhaltijan kanssa, jonka verkkoon asiakas on liittynyt. Asiakkaan verkonhaltija laskuttaa sähköverkkopalvelusta erikseen suoraan asiakkaalta. Jos käyttöpaikka sijaitsee Tampereen Sähköverkko Oy:n jakelualueella, Tampereen Sähkönmyynti Oy (1.1.2016 alkaen Tampereen Sähkölaitos Oy)  laskuttaa myös verkkopalvelusta.
 
4. Jos sopimuksessa ei toisin mainita, se on voimassa toistaiseksi voimassa olevalla Tampereen Sähkölaitos Oy:n julkisella sähkön myyntihinnalla, ja se on molemmin puolin irtisanottavissa kahden viikon irtisanomisajalla. Määräaikaisen sopimuksen jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana kulloinkin voimassa olevalla Tampereen Sähkönlaitos Oy:n julkisella sähkön myyntihinnalla kahden viikon irtisanomisajalla. Kesken sopimuskauden muuttuva arvonlisävero aiheuttaa vastaavan muutoksen myyntihintoihin.
 
5. Sähkönmyyntisopimus on tullut voimaan ja jatkuu erikseen lähetettävässä  sopimusvahvistuksessa mainituin ehdoin, jollette kahden viikon kuluessa sopimusvahvistuskirjeen saapumisesta ilmoita vahvistuksen tai siinä mainittujen ehtojen sopimuksenvastaisuudesta. Sopimusvahvistuskirjeen katsotaan saapuneen Teille seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä. Kuluttajansuojalain mukaan kuluttaja-asiakkaalla on etämyyntisopimuksissa 14 päivän peruuttamisoikeus sopimuksen tekemisestä alkaen.
 
6. Mikäli toimitus on aloitettu ennen peruuttamisajan päättymistä kuluttajan nimenomaisesta pyynnöstä, on kuluttaja peruuttamisoikeutta käyttäessään velvollinen maksamaan ennen sopimuksen peruuttamista käyttämästään sähköstä sopimuksen mukainen hinnan.
 
7. Asiakas valtuuttaa myyjän saamaan sähkönkäyttöennusteen suoraan verkonhaltijaltaan. Asiakas ilmoittaa sähkönjakelun mahdollisista vioista ja häiriöistä asianomaiselle verkonhaltijalle. Asiakas valtuuttaa myyjän tarvittaessa irtisanomaan käyttöpaikkansa nykyisen sähkönmyyntisopimuksen puolestaan tekemään asiakkaan verkonhaltijan kanssa sähköverkkopalvelua koskevan sopimuksen.
 
8. Energiankuluttajien tarkastuslistaan voitte tutustua osoitteessa www.energiavirasto.fi/kuluttajainfo.
 
 

Sähköverkkosopimus

Keskeiset sopimusehdot:

 

1. Tehtävään sähköverkkosopimukseen sovelletaan kulloinkin voimassa olevia Tampereen Sähköverkko Oy:n yleisiä verkkopalveluehtoja  ja verkkopalveluhinnastoa.
 
2. Sähköverkkosopimuksen perusteella asiakas saa, sopimuksen mukaiset maksut suorittamalla, verkkopalveluehdoissa tarkemmin selostetut sähköverkkopalvelut.
 
3. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimus on käyttöpaikkakohtainen ja päättyy asiakkaan muuttaessa käyttöpaikasta pois.
 
4. Jakeluverkonhaltijalla on oikeus irtisanoa sopimus, jos sopimussuhteen jatkaminen lainsäädännön tai muiden olosuhteiden olennaisen muutoksen takia olisi kohtuutonta. Irtisanomisaika on tässä tapauksessa kolme kuukautta. Muuten sopimuksen päättymiseen sovelletaan Tampereen Sähköverkko Oy:n yleisten verkkopalveluehtojen määräyksiä.
 
5. Jakeluverkonhaltija vastaa mittauksesta ja mittaustietojen raportoinnista.
 
6. Asiakkaan laskutus perustuu toteutuneeseen sähkönkäyttöön aina, jos laskutusjakson mittaustieto on käytettävissä. Muussa tapauksessa tai erikseen sovittaessa laskutus tapahtuu vähintään kerran vuodessa tasattavana arviolaskutuksena. Mikäli sähkönkäyttöpaikassa on tuntitehomittaus, laskutus tapahtuu kuukausittain lukemalaskuna.
 
7. Sähköverkkosopimus on tullut voimaan ja jatkuu lähetettävässä sopimusvahvistuksessa mainituin ehdoin, jollette kahden viikon kuluessa sopimusvahvistuskirjeen saapumisesta ilmoita vahvistuksen tai siinä mainittujen ehtojen sopimuksenvastaisuudesta. Kirjeen katsotaan saapuneen Teille seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä.
 
8. Kuluttaja-asiakkaalla on etämyyntisopimuksessa 14 päivän peruuttamisoikeus sopimuksen tekemisestä alkaen.
 
9. Mikäli toimitus on aloitettu ennen peruuttamisajan päättymistä kuluttajan nimenomaisesta pyynnöstä, on kuluttaja peruuttamisoikeutta käyttäessään velvollinen maksamaan ennen sopimuksen peruuttamista käyttämästään sähköstä sopimuksen mukainen hinnan..
 
10. Energiankuluttajien tarkastuslistaan voitte tutustua osoitteessa  www.energiavirasto.fi/kuluttajainfo.